การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับก่อนประถม รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ให้อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเน้นให้นักเรียนกล้า แสดงออก ทางด้านกิจกรรมเป็นกลุ่ม และมีการฝึกการร้องรำทำเพลง การเคลื่อนไหว ตามจังหวะ

2. ระดับประถมศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับนี้ จะมุ่ง ให้นักเรียนพัฒนา ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ และส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้จากกระบวนการคิด ก่อนกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนทุกคน จะออกกำลังกายทุกเช้า หลังจากการเคารพธงชาติ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน มีพลานามัยดี และมีประสิทธิภาพการเรียนรู้

 

การจัดการเรียนการสอน
ชื่อโครงการ / กิจกรรมสนองนโยบายของกระทรวงตามคำสั่ง สป. 1217/2541 วันที่ 4 ธ.ค. 2541 ทางโรงเรียนได้วางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาโดยใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดนให้สอดคล้อง กับนโยบายดังกล่าวนี้
งาน/โครงงาน/กิจกรรม
เป้าหมาย
 
การดำเนินการ
ผลการปฏิบัติ

1. แผนงานวิชาการ

1.1 งานพัฒนา ระบบการเรียนการสอน กิจกรรม

- วิเคราะห์หลักสูตร

- กำหนดการสอน

- แผนการสอน

- ผลิตสื่อ

- จัดประชุม และฝึกอบรม โดยเชิญเจ้าหน้าที่ จาก สช. มาทำการแนะนำเทคนิคต่างๆ แก่คณะครูโดยมีการติดตามผล เป็นระยะ

-ครูนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาการสอน

- มีการปรับปรุง แผนการสอน ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น

- ครูมีเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการสอน

- ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลาย และมีคุณภาพ

1.2 ด้านวิชาการ กิจกรรม

- ศึกษางาน

- ฝึกอบรม, สัมมนา

- การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้

- จัดทัศนศึกษา

- จัดครูไปอบรมศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์

- จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เช่นการไปทัศนศึกษา

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้น

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

- นักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมกล้าแสดงออก มากขึ้น